گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1402/06/05 - 11:23
كد :52

قیمت برنج - قیمت روز برنج خارجی و ایرانی مزرا  Rice price - daily Iranian price in Mezra

در این سایت با برقراری تماس با  دفتر مرکزی صنایع غذائی مزرا( مرتضی رضائی ) از آخرین قیمت روز انواع محصولات تولید شده شالیکوبی مزرا ( مرتضی رضائی ) به شرح زیر  با خبر می شوید.

قیمت برنج - قیمت روز  برنج ایرانی مزرا  Rice price - daily Iranian Rice Price  in Mezra
در این سایت با برقراری تماس با  دفتر مرکزی صنایع غذائی مزرا( مرتضی رضائی ) از آخرین قیمت روز انواع محصولات تولید شده شالیکوبی مزرا ( مرتضی رضائی ) به شرح زیر  با خبر می شوید.

برنج شیرودی 10 کیلوئی مزرا  Shiroodi Irani Rice Price  
برنج دودی پرمحصول 2.5 کیلوئی مزرا  
برنج طارم اصل 10 کیلوئی مزرا  Price Taroom Iranian Rice 
برنج فجر سوزنی 10 کیلوئی  مزرا  Fajer Iranian Rice Price 
برنج نیمدانه معطر10 کیلوئی  مزرا  broken Iranian Rice Price 

برنج هاشمی معطر10 کیلوئی  مزرا Hashemi Iranian Rice Price
برنج دمسیاه استخوانی 10 کیلوئی مزرا  
برنج عنبر بو 10 کیلوئی خوزستان  مزرا AnbarNoo Iranian Rice Price
برنج ایرانی سرلاشه معطر 10 کیلوئی مزرا 
برنج مجلسی معطر مزرا Majlesi Iranian Rice Price
برنج شکسته طارم معطر مزرا Broken Tarom Iraninan Rice Price